Tin vắn công ty
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: 04h12 - 28/04/2017
Ngày 22/4/2017, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Trong năm 2016, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại khu vực tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Các mặt hàng truyền thống có sản lượng lớn XNK thông qua Cảng Quy Nhơn như: dăm gỗ, sắn lát xuất khẩu chỉ đạt 91% so với cùng kỳ do giá xuất khẩu giảm và bị áp thuế xuất khẩu 2%, gỗ cây nhập khẩu bằng 70%, gia súc (con bò) bằng 12% so với cùng kỳ. Hàng nội địa như: xi măng, than, phân bón, klinke đạt từ 70-85% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa chưa phát triển, các cảng trong khu vực liên tục giảm giá, cạnh tranh để lôi kéo khách hàng. Công ty đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quản trị, tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất, tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, công cụ nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm và sử dụng tối ưu các chi phí, góp phần gia tăng lợi nhuận, giữ được sự ổn định và phát triển. Thực hiện vượt một số chỉ tiêu khá ấn tượng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên thông qua, đồng thời đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và thu nhập cho người lao động.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe các báo cáo về công tác quản lý, tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty. 

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo công ty đã lắng nghe các ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời, giải đáp, tiếp thu các ý kiến của cổ đông. Các cổ đông cũng đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Phương án trả lương, trả thưởng, thù lao, kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017…

Đại hội cũng tiến hành biểu quyết chấp thuận 02 thành viên Hội đồng quản trị và tán thành việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty. Theo đó, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty; ông Trình Văn Nhất, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn; Ông Trần Duy Tùng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại sự thỏa mãn và đáp ứng mong đợi về quyền lợi cho cổ đông.

Tú Phượng

Cùng chuyên mục