Công đoàn
Công đoàn Công ty tổ chức học tập nghị quyết TW9 (Khóa XI) của Đảng
Cập nhật: 10h15 - 22/09/2014
Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Bình Định, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn V/v giao nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn Công ty tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết và các kết luận Hội Nghị TW9 (Khóa XI) của Đảng cho quần chúng chưa là đảng viên.

Ngày 20/9/2014, Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị, BCH các đoàn thể quần chúng, tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng công đoàn chưa là đảng viên

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Trần Hoài Nam – UV Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã nhấn mạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác quý III năm 2014. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức chính trị của quần chúng ngoài Đảng về các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết; Nâng cao sự đoàn kết, nhất trí trong tổ chức Đảng, sự đồng thuận trong người lao động; Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn công ty.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI: Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số chủ trương về xây dựng Đảng chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hoài Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã cảm ơn đồng chí Trần Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI cho CBCNV của Công ty đồng thời yêu cầu các đồng chí tham gia lớp học lần này về triển khai lại cho CNVC-LĐ thuộc đơn vị, công đoàn bộ phận trong toàn Công ty để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

                                                                                                 Võ Đức Đồng

VP Đảng ủy Cảng Quy Nhơn

Cùng chuyên mục