Thống kê
 SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA

 
2011
2012
2013
2014
 2015 2016 2017
Total (MT)
5.492.997
5.615.789
6.256.899
7.005.789 7.587.980 7.074.628 7.173.358
Import (MT)
744.261
771.977
785.859
864.645 1.176.772 965.053 1.080.927
Export (MT)
3.331.268
3.482.238
4.187.425
4.704.616 4.835.562 4.402.602 4.108.815
Domestic (MT)
1.417.468
1.361.574
1.283.615
1.436.528 1.575.646 1.706.973 1.983.616
Container(Teus)
62.549
63.427
60.617
86.767 94.753 96.892 115.395
Ship calls
1.660
1.769
1.659
1.601 1.579 1.575 1.627
 
 

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG HÀNG HOÁ


BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG CONTAINER


BIỂU ĐỒ SỐ CHUYẾN TÀU